Lấy Lại Mật khẩu

Bạn có thể yêu cầu Mật khẩu của mình bằng cách đưa ra Tên đăng nhập và Mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn sử dụng khi đăng ký tài khoản.

Nếu portal này có hỗ trợ, bạn có thể yêu cầu Mật khẩu bằng cách đưa ra địa chỉ email của mình. Trong trường hợp này bạn không cần phải đưa ra Tên đăng nhập.

Bạn cũng có thể được yêu cầu đưa ra câu trả lời cho câu hỏi bạn đặt ra khi đăng ký.