Chuyên mục
Từ khóa
  Gửi câu hỏi
Tôi không sinh con dị dạng, dị tật nhưng bị mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động nhưng không được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết mặc dù đối chiếu theo các dạng bệnh tật qui định tại Thông tư số 14 ngày 08 tháng 11 năm 2004 thì tôi đủ điều kiện để được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Vậy có đúng không?

Hỏi bởi: Người dân lúc 10/09/2010 2:56:19 CH

Trả lời:  Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ đã thay thế Quyết định số 120/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với  người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, do vậy Thông tư số 14 ngày 08 tháng 11 năm 2004 của liên tịch Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế-Bộ Tài chính đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay thủ tục hồ sơ xem xét xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoỏ học được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2009/TT-LĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Theo đó, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên xác định mắc một trong những bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học/dioxin (theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học/dioxin) và kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động thì được giải quyết chế độ. Như vậy việc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội không căn cứ các dạng bệnh, tật qui định tại Thông tư số 14/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BTC để giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học là đúng qui định.
Tôi có thời gian tham gia du kích ở chiến trường B từ năm 1964 đến năm 1971, sau đó tôi bị địch bắt lính. Tôi có con bị dị tật, vậy tôi có được xem xét xác nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học không?

Hỏi bởi: Người dân lúc 10/09/2010 2:56:11 CH

Trả lời:  Trả lời: Ông là người tham gia kháng chiến nhưng sau đó lại đứng ở hàng ngũ địch (lính nguỵ), do vậy ông không phải là người hoạt động kháng chiến nữa. Hiện nay, chỉ xem xét xác nhận và giải quyết chế độ cho người hoạt động kháng chiến mà nhiễm chất độc hoá học.
Tôi có thời gian chiến đấu tại chiến trường Hạ Lào từ năm 1967 đến năm 1975, do sức khoẻ suy giảm nên đã được giải quyết chế độ bệnh binh. Tôi đã lập gia đình nhưng đến nay vẫn chưa có con, vậy tôi có thuộc diện được xem xét xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học nữa không?

Hỏi bởi: Người dân lúc 10/09/2010 2:56:01 CH

Trả lời:  Trả lời: Theo qui định tại khoản 1 Điều 7 Pháp lệnh ưu đãi người có công số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và khoản 2 Điều 23 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ, người đang hưởng chế độ bệnh binh nếu đủ điều kiện là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học thì vẫn thuộc diện được xem xét xác nhận và giải quyết đồng thời các chế độ trợ cấp, phụ cấp của cả 2 đối tượng. Các chế độ ưu đãi khác được giải quyết theo mức của đối tượng nào cao hơn.
Tôi có thời gian chiến đấu ở chiến trường Lào từ năm 1967 đến năm 1970, do bị nhiễm chất độc hoá học nên ốm đau bệnh tật không lập được gia đình. Vậy tôi có được xem xét xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học không?

Hỏi bởi: Người dân lúc 10/09/2010 2:55:41 CH

Trả lời:  Trả lời: Theo qui định tại Điều 22 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 04 năm 2009 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, trường hợp của ông nếu mắc một trong những bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học/dioxin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế (có kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh) hoặc đã hết tuổi lao động (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã) thì đủ điều kiện để xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.
Tôi bị thương trong chiến trường Quảng Đà năm 1969, sau đó được xuất ngũ hưởng chế độ thương binh. Tôi có con bị dị dạng dị tật, vậy tôi có thuộc diện được xem xét xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học nữa không?

Hỏi bởi: Người dân lúc 10/09/2010 2:55:29 CH

Trả lời:  Trả lời: Theo qui định tại khoản 1 Điều 7 Pháp lệnh ưu đãi người có công số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và khoản 2 Điều 23 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ, người đang hưởng chế độ thương binh nếu đủ điều kiện là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học thì vẫn thuộc diện được xem xét xác nhận và giải quyết đồng thời các chế độ trợ cấp, phụ cấp của cả 2 đối tượng. Các chế độ ưu đãi khác được giải quyết theo mức của đối tượng nào cao hơn.
Tháng 4/1969 tôi chiến đấu ở Quảng Trị;. Tôi sinh được 04 con, có 01 con sinh năm 1977. Đến năm 1989 con tôi bị động kinh. Vậy tôi và con tôi có được hưởng trợ cấp hay không?

Hỏi bởi: Người dân lúc 10/09/2010 2:55:21 CH

Trả lời:  Trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP và Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nếu vùng đó chiến đấu tại vùng Mỹ sử dụng chất độc hoá học trong chiến tranh ở Việt Nam và con đẻ của ông được Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên kết luận mắc dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học/dioxin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế thì cũng thuộc diện đối tượng được xét hưởng chế độ ưu đãi. Đối với con ông, nếu bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt hoặc bị dị dạng, dị tật suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt thì thuộc diện đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở chiến trường B, tôi trở về địa phương lập gia đình nhưng cho đến nay vẫn chưa có con. Nay tôi bị ốm đau bệnh tật, sức khoẻ suy giảm, vậy tôi có được xem xét xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học không?

Hỏi bởi: Người dân lúc 10/09/2010 2:55:14 CH

Trả lời:  Trả lời: Theo qui định tại Điều 22 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 04 năm 2009 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, trường hợp của ông nếu mắc một trong những bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học/dioxin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế (có kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh) hoặc đã hết tuổi lao động (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã) thì đủ điều kiện để xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.
Người tham gia kháng chiến hoạt động trong vùng Mỹ sử dụng chất độc hoá học, sinh con dị dạng, dị tật đă chết trước khi có Nghị định 54/2006/NĐ-CP có được giải quyết chính sách không?

Hỏi bởi: Người dân lúc 10/09/2010 2:54:55 CH

Trả lời:  Trả lời: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có sinh con bị dị dạng, dị tật nhưng con đă chết trước khi có Nghị định 54/2006/NĐ-CP th́ vẫn thuộc diện được xem xét giải quyết chế độ ưu đăi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Tuy vậy khi xem xét giải quyết chế độ đòi hỏi phải có giấy tờ hợp lý làm căn cứ thiết lập hồ sơ.
Con của người hoạt động cách mạng trong vùng bị rải chất độc hoá học bị mắc bệnh tâm thần; không thật tính có được xem xét giải quyết chế độ chất độc hoá học hay không?

Hỏi bởi: Người dân lúc 10/09/2010 2:54:47 CH

Trả lời:  Trả lời: Theo qui định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ th́ người đă công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đă sử dụng chất độc hoá học mà sau đó sinh con bị dị tật (như mắc bệnh tâm thần bẩm sinh) thỡ được xem xét xác nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công.
Trang 17 trong 17Đầu tiên    Trước   8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  Tiếp   Cuối    

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)