Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương

Ngày 4/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng bộ Quân đội đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các cấp được tiến hành bài bản, công phu, thể hiện dân chủ, tính chiến đấu cao, cầu thị, đoàn kết, đạt được mục đích, yêu cầu, kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tập trung chỉ đạo làm tốt việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm ở các cấp, với nội dung, phương pháp, lộ trình thời gian và phân công cụ thể trong các cấp ủy, tổ chức đảng; chủ động, quyết liệt trong kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm đối với tổ chức đảng và đảng viên, sau kiểm tra có kết luận, nhắc nhở và đã xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, khuyết điểm. Nhờ vậy, các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã được ngăn chặn, đẩy lùi; nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, có sự chia sẻ, học hỏi lẫn nhau để nâng cao năng lực và kinh nghiệm công tác. Mỗi cấp ủy viên đều tự nghiêm khắc với bản thân mình hơn, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phương pháp, phong cách làm việc có chuyển biến tốt, bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, chủ động, khoa học và có hiệu quả hơn; tạo được những tiến bộ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

   

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 với các đại biểu dự hội nghị.  (Ảnh: Báo QĐND)
 


Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã tạo được chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Cấp ủy các cấp đã chủ động tìm tòi và có nhiều cách làm sáng tạo, cả về nội dung, hình thức, biện pháp, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng. Nhiều phong trào đã lan tỏa khá sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó đã xuất hiện hàng nghìn tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, thực sự là những tấm gương sáng, sinh động, góp phần bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong toàn quân, làm rạng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
 
Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp của Đảng bộ Quân đội trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Quân đội thời gian qua sẽ giúp Trung ương, Bộ Chính trị có thêm kinh nghiệm thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu của đợt kiểm tra lần này là làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, những việc đã làm được và chưa làm được, trọng tâm là việc khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra sau kiểm điểm, qua đó có kế hoạch để tiếp tục thực hiện tốt hơn các mục tiêu, giải pháp đã đề ra.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ: Qua kiểm tra còn một số tổ chức đảng kiểm điểm chưa sâu sắc, đấu tranh phê bình chưa mạnh mẽ, khắc phục thiếu sót khuyết điểm một số nơi đạt kết quả chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên còn có những biểu hiện ở mức độ khác nhau về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nặng về chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, quan liêu, tiêu cực... nhưng mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa chỉ rõ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, kiên quyết khắc phục. Việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế có nơi chưa thật quyết liệt, đồng bộ, có mặt chuyển biến tiến bộ nhưng chưa vững chắc. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW có nơi còn hình thức, chưa sâu, kết quả chưa đồng đều ở các cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng và cụ thể hóa chuẩn mực, tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác còn chưa cụ thể, chưa sát với chức trách, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nên còn khó thực hiện và hiệu quả chưa cao.
 
Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, nhất là trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, những thành tựu đã đạt được, còn không ít khó khăn, thách thức đang đặt ra trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, quân đội càng phải nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cho nên việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, cần thực hiện kiên trì, kiên quyết. Đây là cuộc đấu tranh gay gắt, khó khăn, gian khổ, phức tạp trong từng con người, từng tổ chức. Hơn ai hết, Đảng bộ Quân đội phải gương mẫu đi đầu thực hiện cho thật tốt, dứt khoát phải xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Báo QĐND)


Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương cần tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc mục đích, yêu cầu, tạo chuyển biến tích cực cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chủ động dự báo, kịp thời định hướng và chỉ đạo giải quyết những vấn đề nẩy sinh về tư tưởng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết không các thế lực thù địch lợi dụng, chia rẽ, lôi kéo và thực hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong quân đội. Cấp ủy các cấp cần triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, giải pháp khắc phục thiếu sót khuyết điểm, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, các chế độ, nguyên tắc làm việc, phòng chống tham nhũng tiêu cực, thường xuyên tự soi tự sửa, khắc phục những mặt yếu kém, đẩy mạnh đấu tranh phê bình, đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Quân ủy Trung ương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về công tác cán bộ, xây dựng cán bộ quân đội ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ mới, quan tâm hơn đến cán bộ nữ, đến các chế độ chính sách đối với cán bộ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Việc đánh giá, quy hoạch, bố trí sắp xếp cán bộ phải thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, chống mọi biểu hiện tiêu cực, cục bộ, khép kín. Cấp ủy các cấp cần chủ động trong công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chiến dịch, chiến lược... không để thiếu hụt cả trước mắt và lâu dài.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ Quân đội phải kiên quyết giữ vững và thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện độc đoán, dân chủ hình thức... Muốn vậy, phải đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp từ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến đơn vị cơ sở; thực hiện tốt quy định nêu gương trong cán bộ, đảng viên. Toàn Đảng bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm phê bình, vào chương trình công tác của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; trong đó cần coi trọng kiểm tra những biểu hiện về vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, về tiến hành công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; coi trọng công tác giáo dục và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, nhằm cảnh tỉnh răn đe, ngăn ngừa có hiệu quả các biểu hiện sai trái.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Cần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp sinh hoạt và hoạt động của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân, với trọng tâm là làm theo; kịp thời phát hiện, nêu gương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, làm cho việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ thực sự đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả, trở thành phong trào sâu rộng trong toàn quân.

* Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Chính trị đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng ủy Quân khu 2, Đảng ủy Quân chủng Phòng không – Không quân và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển./.

Theo CPV

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)