Công bố 9 luật, 1 pháp lệnh và 3 nghị quyết mới (15/12/2012)

Ngày 14-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật, 1 pháp lệnh và 3 nghị quyết mới đã được Quốc hội khoá XIII kỳ họp thứ 4 thông qua. Đó là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật Hợp tác xã; Luật Xuất bản; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Dự trữ quốc gia; Luật Thủ đô; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng”....

Sửa đổi, bổ sung 5 luật, 1 pháp lệnh với nhiều quy định mới

Một trong những luật được dư luận quan tâm là Luật Phòng, chống tham nhũng. Luật mới (có hiệu lực từ 1-2-2013), đã bổ sung thêm 9 điều mới, sửa đổi 15 điều và bãi bỏ Điều 73 của Luật hiện hành. Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị là một trong những nội dung được chú trọng. Luật mới bổ sung về hình thức công khai như người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai bắt buộc như niêm yết tại trụ sở, thông báo bằng văn bản...  Một nội dung khác được chú trọng là minh bạch tài sản thu nhập. Luật mới bổ sung Điều 46a về công khai bản kê khai tài sản. Bản kê khai tài sản phải được công khai tại nơi thường xuyên làm việc của người có nghĩa vụ kê khai trong khoảng thời gian quy định của Luật. Bổ sung Điều 46b về nghĩa vụ giải trình tài sản tăng thêm; bổ sung Điều 47 về xác minh tài sản... Bên cạnh đó, Luật chú trọng bổ sung thêm các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (có hiệu lực từ 1-7-2013) tập trung vào các nội dung: Chính sách phát triển điện lực; quy hoạch phát triển điện lực; thị trường điện lực; mua bán và dịch vụ cung cấp theo hợp đồng có thời hạn; giá điện; giấy phép hoạt động; bảo vệ thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện... Nhiều nội dung đã được quy định cụ thể như vấn đề giá điện: "Giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện lực” và "Nhà nước hỗ trợ giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định phù hợp với tình hình KT-XH từng thời kỳ”.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) công bố lần này có sự điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp từ mức 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm), mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng, đồng thời bổ sung qui định "mở” để khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp với sự biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo. Các nội dung sửa đổi về thuế TNCN tại Luật đã kịp thời khắc phục những bất cập của Luật Thuế TNCN hiện hành; Giảm mức động viên cho người nộp thế, hướng nhiều về những người có thu nhập thấp trong biểu thuế thể hiện sự chia sẻ của nhà nước với người dân trong điều kiện kinh tế còn khó khăn; đảm bảo đơn giản hóa về chính sách, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cho công tác quản lý thu, đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thu.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đã sửa đổi, bổ sung 3 điều, mở rộng về đối tượng, cụ thể hoá thêm về nội dung chính sách tôn vinh về giá trị tinh thần, quy định thêm chính sách đối với các mẹ đã từ trần. Luật quy định cụ thể về đối tượng gồm 5 nhóm được xét tặng, hoặc truy tặng danh hiệu: 1-Có 2 con trở lên là liệt sĩ; 2- Chỉ có 2 con mà 1con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 3- Chỉ có một con mà người con đó là liệt sĩ;4- Có một con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; 5- Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên...

4 luật mới ra đời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn, 4 luật mới đã được công bố. Đó là Luật Hợp tác xã, Luật Xuất bản, Luật Dự trữ quốc gia và Luật Thủ đô. Trong các luật mới ra đời, Luật Thủ đô được dư luận rất quan tâm vì tính đặc thù. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn, Luật Thủ đô ra đời là một sự kiện chính trị pháp lý đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri cả nước hướng về Thủ đô, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại. Luật Thủ đô gồm 4 chương với 27 điều, khẳng định vị trí, vai trò của Thủ đô là Trung tâm chính trị - hành chính, đồng thời là Trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; Xác định trách nhiệm chung trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô của các cấp chính quyền Hà Nội, của người dân Thủ đô và cả nước, của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; Quy định trách nhiệm của Thủ đô đối với cả nước; Quy định về biểu tượng của Thủ đô; Danh hiệu công dân danh dự của Thủ đô. Luật Thủ đô cũng quy định vị trí, vai trò của Thủ đô; Chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô./.

Theo Daidoanket

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L5\"],\"globalErrorComponent\":\"$6\",\"children\":[null,[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_e66fe9\",\"children\":[[\"$\",\"$L7\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$8\"},\"Calendar\":\"$9\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"PageHeader\":{\"back\":\"Quay lại\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L12\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\"],\"loading\":\"$undefined\",\"loadingStyles\":\"$undefined\",\"loadingScripts\":\"$undefined\",\"hasLoading\":false,\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\":[\"$\",\"$L13\",null,