Tập trung hoàn thiện các nội dung đổi mới GDĐT

Sáng 25/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; các thành viên Hội đồng và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương tham dự.

3 nội dung lớn

Phiên họp nhằm thảo luận, đóng góp ý kiến vào 3 nội dung lớn, gồm: Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GDĐT), đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Chương trình hành động); việc thành lập Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo; Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

Theo Dự thảo Chương trình hành động, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức thực hiện thành công mục tiêu của Nghị quyết 29 nhằm đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT đáp ứng đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đây cũng là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động theo chức năng, nhiệm vụ của mình để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 29.

Dự thảo Chương trình hành động đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tổ chức truyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với quá trình đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT. Nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng GDĐT của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ chương trình giáo dục tất cả các bậc học, ngành học theo yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực người học. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng giáo dục, bảo đảm trung thực, khách quan theo yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất người học. Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐT. Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính; tăng cường cơ sở vật chất, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục...

Liên quan đến việc thành lập Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo, dự thảo Tờ trình về việc thành lập Ủy ban đã đề xuất kết cấu và nội dung chính của dự thảo Quyết định thành lập Ủy ban, gồm: Thành lập Ủy ban; quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban; quy định về tổ chức và hoạt động của Ủy ban; quy định hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Về dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 có 3 phần, gồm mục tiêu; phạm vi và nhiệm vụ; nội dung Đề án…

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thể chế hóa Nghị quyết 29 bằng giải pháp đồng bộ, tính khả thi cao

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã tích cực chuẩn bị các nội dung cho cho phiên họp này, đồng thời đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến đóng góp tại phiên họp để hoàn thiện 3 nội dung vừa được thảo luận.

Về Chương trình hành động, Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo Dục và Đào tạo rà soát, tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện để Chính phủ ban hành Chương trình này vào tháng 3/2014 trên tinh thần bám sát Nghị quyết của Trung ương, đảm bảo GDĐT thực sự là quốc sách hàng đầu, thực sự được đổi mới căn bản, toàn diện để đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; bám sát nhiệm vụ cụ thể nhằm thể chế hóa Nghị quyết của Trung ương để hành động, trong đó hết sức quan tâm đến các giải pháp đồng bộ song phải có trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết thêm, Chương trình hành động là chương trình mở, trong quá trình thực hiện, nếu còn những điểm chưa rõ, thấy cần thiết sẽ tiếp tục được bổ sung.

Về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay vấn đề này đã trình Quốc hội, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo Đề án tham gia cùng với các Ủy ban của Quốc hội bổ sung, hoàn thiện để khi Nghị quyết Quốc hội ban hành phù hợp với thực tiễn.

Về việc thành lập Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ sẽ ban hành Quyết định về việc thành lập Ủy ban này trong tháng 3/2014 với chức năng, nhiệm vụ chính mang tính tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp liên ngành, phối hợp kiểm tra, đôn đốc... Đối với các ủy viên của Ủy ban, Thủ tướng đề nghị rà soát lại, thành lập theo hướng ít ủy viên, các ủy viên chủ yếu ở các cơ quan liên quan chính. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho ý kiến cụ thể về phương thức tổ chức và hoạt động của Ủy ban.

Thủ tướng cũng đề nghị Hội đồng Quốc gia tiếp tục làm tốt chức năng tư vấn, mở rộng đối tượng là các chuyên gia, các nhà giáo dục, tập trung mạnh vào hoạt động tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến./.

Theo Chinhphu

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L5\"],\"globalErrorComponent\":\"$6\",\"children\":[null,[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_e66fe9\",\"children\":[[\"$\",\"$L7\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$8\"},\"Calendar\":\"$9\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"PageHeader\":{\"back\":\"Quay lại\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L12\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\"],\"loading\":\"$undefined\",\"loadingStyles\":\"$undefined\",\"loadingScripts\":\"$undefined\",\"hasLoading\":false,\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\":[\"$\",\"$L13\",null,