Khai mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN).

Đến dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hồ Đức Việt, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đến dự còn có Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành của Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhận xét nhìn lại 5 năm qua, trong bối cảnh quốc tế và trong nước vừa có cơ hội thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức đan xen, Đảng bộ Công an và lực lượng công an nhân dân đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ IV, giành được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực cùng cả nước giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm môi trường thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương những kết quả quan trọng, những cố gắng và tiến bộ của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an đã đạt được trong thời gian qua.

Yêu cầu đối với lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh phát huy bản chất cách mạng, truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác công an, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ an ninh trật tự, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển đất nước. Xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm giữ vững ổn định, an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Xây dựng lực lượn công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tổng Bí thư lưu ý một số điểm. Thứ nhất, chức trách, nhiệm vụ chủ yếu của công an nhân dân là làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước, đồng thời thực hiện vai trò nòng cốt, xung kích thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Cương lĩnh, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm, lực lượng công an nhân dân phải đi sâu quán triệt đường lối, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chấp hành nghiêm các nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất được giao theo đúng nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo của Đảng. Phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước là lợi ích cao nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các thuận lợi từ bên ngoài, vừa hợp tác vừa đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng và đường lối của Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và thành quả cách mạng.

Hai là, tăng cường phối hợp để huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước nhằm xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; kết hợp chiến lược bảo vệ an ninh, trật tự với các chiến lược, chính sách về xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, đối ngoại của Nhà nước. Phối hợp thẩm định các đề án, quy hoạch, kế hoạch và các dự án phát triển kinh tế-xã hội có liên quan đến an ninh trật tự. Xây dựng, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp với các ngành trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Phối hợp xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án ứng phó với các tình huống phức tạp; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân, đưa công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành.

Ba là, phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Phải luôn thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: "Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc," và "phải dựa vào dân, không được xa rời dân, nếu không thế sẽ thất bại, khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn."

Nhân đây, thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư kêu gọi toàn thể các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác cách mạng, hãy ủng hộ, giúp đỡ và phối hợp nhiều hơn, chặt chẽ hơn với lực lượng công an nhân dân, tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự vì sự bình yên của Tổ quốc và cuộc sống thanh bình, hạnh phúc của mỗi người dân.

Bốn là, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng ủy Công an Trung ương, các cấp ủy đảng trong Công an nhân dân phải tập trung xây dựng tổ chức đảng, cấp uỷ và đội ngũ đảng viên thực sự trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, có đủ năng lực lãnh đạo mọi mặt công tác công an; đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ," gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Xây dựng tác phong, văn hóa ứng xử; chống tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu và gây phiền hà cho dân...

Báo cáo chính trị do Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày cho biết trong 5 năm qua, lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nắm và kiểm soát được tình hình, không để bị động, bất ngờ; kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề cơ bản có tính chiến lược về quan điểm, chủ trương, chính sách lớn và các giải pháp xử lý tình huống, các vấn đề mới phát sinh trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước.

Phối hợp chặt chẽ với quân đội và các ngành, các lực lượng khác phát hiện, chủ động tấn công, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình," gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống đối, không để xảy ra khủng bố và ngăn chặn nhiều âm mưu gây rối, kích động bạo loạn của bọn phản động. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng-văn hóa, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn được chú trọng và đạt kết quả tích cực, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, bảo vệ an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng của đất nước. Công tác bảo vệ an ninh nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được tăng cường.

Nhiều vụ án lớn về tội phạm hình sự, về tham nhũng, buôn lậu, ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao... đã được phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả.

Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ Công an Trung ương sẽ làm việc đến ngày 16/10./.

  • Theo Đỗ Cường (Vietnam+)

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L5\"],\"globalErrorComponent\":\"$6\",\"children\":[null,[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_e66fe9\",\"children\":[[\"$\",\"$L7\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$8\"},\"Calendar\":\"$9\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"PageHeader\":{\"back\":\"Quay lại\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L12\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\"],\"loading\":\"$undefined\",\"loadingStyles\":\"$undefined\",\"loadingScripts\":\"$undefined\",\"hasLoading\":false,\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\":[\"$\",\"$L13\",null,