Hà Nội công bố quy hoạch bảo tồn làng cổ Đường Lâm

Ngày 7/3, tại Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây, Sở Quy hoạch-Kiến trúc phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích làng cổ Đường Lâm, tỉ lệ 1/2000.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính năm thôn Mông Phụ, Đông Sàng, Cam Thịnh, Đoài Giáp, Cam Lâm và một phần đồng ruộng thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây; phía Bắc giáp Quốc lộ 32, phía Đông giáp đất nông nghiệp và thôn Phụ Khang xã Đường Lâm, phía Nam giáp Đồi Hổ Gầm xã Đường Lâm và phía Tây giáp xã Cam Thượng, huyện Ba Vì.

Với quy mô hơn 164ha ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch trùng với ranh giới vùng bảo vệ hai của di tích làng cổ Đường Lâm. Trong đó, phạm vi quy hoạch bảo tồn trọng tâm nằm trong ranh giới quy hoạch thôn Mông Phụ là 14,6 ha. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2020 đạt 7.000 dân và khách du lịch khoảng 200.000 khách/năm.

Nội dung quy hoạch bao gồm bảy nội dung chính: quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; quy hoạch tổng hợp mặt bằng sử dụng đất; quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị; quy hoạch hệ thống hạ tầng; phân kỳ đầu tư; tổ chức hoạt động du lịch; quy định quản lý.

Quy hoạch sẽ nghiên cứu và đánh giá thống nhất giá trị của làng cổ ở Đường Lâm nhằm gìn giữ nguyên vẹn và đầy đủ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, giá trị lịch sử của khu làng cổ; xác định phương án bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị khu di tích, đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ và khai thác hiệu quả, phát huy giá trị khu làng cổ đúng cấu trúc và phát triển kinh tế địa phương kết hợp bảo vệ môi trường.

Bên cạnh việc xác định phương án bảo tồn, tôn tạo gắn liền với phát huy và phát triển, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu di tích, khu vực dân cư thuộc khu di tích và lân cận đảm bảo sự phát triển bền vững, phát triển kinh tế địa phương theo hướng dịch vụ du lịch; quy hoạch còn xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn phương thức bảo tồn tôn tạo di tích, xác định các dự án đầu tư ưu tiên thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia bảo tồn, tôn tạo khu di tích, đồng thời làm cơ sở tổ chức quản lý, khai thác, phát huy các giá trị để phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng điều kiện phát triển mới. Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia cần tiếp cận và hướng tới sẽ là di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt và di sản văn hóa thế giới theo lộ trình khả thi và phù hợp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây Đặng Vũ Nhật Thăng nhấn mạnh làng cổ Đường Lâm là làng cổ đầu tiên của Việt Nam được xếp hạng di tích quốc gia và làng cổ đầu tiên có quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Hơn bảy năm nghiên cứu xây dựng kỹ càng, quy hoạch làng cổ Đường Lâm đã được thành phố chỉ đạo, thông qua và phê duyệt. Tuy nhiên, để quản lý, vận hành quy hoạch này là vấn đề lớn và lâu dài.

Trong quá trình triển khai quy hoạch, thị xã Sơn Tây sẽ tiếp tục xin ý kiến các sở, ngành và thành phố để đưa đồ án vào thực tiễn, trong đó bao gồm các vấn đề quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch….

Ông Thăng cũng cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã giao cho thị xã Sơn Tây nghiên cứu xây dựng đề án phát huy giá trị di tích làng cổ./.

Theo TTXVN

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L5\"],\"globalErrorComponent\":\"$6\",\"children\":[null,[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_e66fe9\",\"children\":[[\"$\",\"$L7\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$8\"},\"Calendar\":\"$9\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"PageHeader\":{\"back\":\"Quay lại\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L12\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\"],\"loading\":\"$undefined\",\"loadingStyles\":\"$undefined\",\"loadingScripts\":\"$undefined\",\"hasLoading\":false,\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\":[\"$\",\"$L13\",null,